بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی و رابطه آن با میزان موفقیت تحصیلی

  30شکل (2-3) طرح شعاعی    31شکل (2-4) طرح هرمی    32شکل (2-5) طرح همپوشی    32شکل (2-6) الگوی پیشنهادی تنظیم فعالیتها و راهبردهای یادگیری    44 فهرست جداولعنوان صفحهجدول (2-1) تاکتیک‌های راهبرد تکرار و مرور    21جدول (2-2) تاکتیک‌های راهبرد بسط و گسترش معنایی    27جدول (2-3) تاکتیک‌های راهبرد سازمان‌دهی    28جدول (4-1) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس جنسیت و محل سکونت    59جدول (4-2) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس رشته تحصیلی و کلاس 60جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار راهبردهای شناختی و فراشناختی ب

مقاله بررسي مکانيزم حذف آلاينده هاي مختلف توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي

  30شکل (2-3) طرح شعاعی    31شکل (2-4) طرح هرمی    32شکل (2-5) طرح همپوشی    32شکل (2-6) الگوی پیشنهادی تنظیم فعالیتها و راهبردهای یادگیری    44 فهرست جداولعنوان صفحهجدول (2-1) تاکتیک‌های راهبرد تکرار و مرور    21جدول (2-2) تاکتیک‌های راهبرد بسط و گسترش معنایی    27جدول (2-3) تاکتیک‌های راهبرد سازمان‌دهی    28جدول (4-1) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس جنسیت و محل سکونت    59جدول (4-2) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس رشته تحصیلی و کلاس 60جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار راهبردهای شناختی و فراشناختی ب

بررسی خانه سینمای ایران

  30شکل (2-3) طرح شعاعی    31شکل (2-4) طرح هرمی    32شکل (2-5) طرح همپوشی    32شکل (2-6) الگوی پیشنهادی تنظیم فعالیتها و راهبردهای یادگیری    44 فهرست جداولعنوان صفحهجدول (2-1) تاکتیک‌های راهبرد تکرار و مرور    21جدول (2-2) تاکتیک‌های راهبرد بسط و گسترش معنایی    27جدول (2-3) تاکتیک‌های راهبرد سازمان‌دهی    28جدول (4-1) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس جنسیت و محل سکونت    59جدول (4-2) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس رشته تحصیلی و کلاس 60جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار راهبردهای شناختی و فراشناختی ب