مقاله الگوي بهينه سطح بندي روستاهاي واجد ارزش گردشگري(مطالعه موردي:شهرستان بوير احمد)

ارد بخشی از متن مقاله الگوي بهينه سطح بندي روستاهاي واجد ارزش گردشگري(مطالعه موردي:شهرستان بوير احمد) : محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها تعداد صفحات:21 نویسنده(ها): غریب فاضل نیا – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زابلاکبر کیانی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زابلعبدالرضا کارگر – کارشناسی ارشد دانشگاه زابل چکیده: تحقق اهداف سیاست توسعه گردشگری در مناطق روستایی مستلزم اقداماتی چند است ،که مرحله گزینش روستاهای واجد ارزش،جهت ایجاد زیر ساخت های توسعه گردشگری از جمله مهمترین این اقدامات به شمار می رود.بی شک این کار مستلزم نوعی سطح بندی و اولویت بندی است،که موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می ده

بررسی كیفیت ادراک وجود نزد پارمنیدس و هراكلیتوس

ارد بخشی از متن بررسی كیفیت ادراک وجود نزد پارمنیدس و هراكلیتوس : محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها تعداد صفحات:21 نویسنده(ها): غریب فاضل نیا – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زابلاکبر کیانی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زابلعبدالرضا کارگر – کارشناسی ارشد دانشگاه زابل چکیده: تحقق اهداف سیاست توسعه گردشگری در مناطق روستایی مستلزم اقداماتی چند است ،که مرحله گزینش روستاهای واجد ارزش،جهت ایجاد زیر ساخت های توسعه گردشگری از جمله مهمترین این اقدامات به شمار می رود.بی شک این کار مستلزم نوعی سطح بندی و اولویت بندی است،که موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می ده

مقاله قابليت درياچه اروميه به عنوان سومين ژئوپارک ملي و دومين ژئوپارک بزرگ خاورميانه

ارد بخشی از متن مقاله قابليت درياچه اروميه به عنوان سومين ژئوپارک ملي و دومين ژئوپارک بزرگ خاورميانه : محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها تعداد صفحات:21 نویسنده(ها): غریب فاضل نیا – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زابلاکبر کیانی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زابلعبدالرضا کارگر – کارشناسی ارشد دانشگاه زابل چکیده: تحقق اهداف سیاست توسعه گردشگری در مناطق روستایی مستلزم اقداماتی چند است ،که مرحله گزینش روستاهای واجد ارزش،جهت ایجاد زیر ساخت های توسعه گردشگری از جمله مهمترین این اقدامات به شمار می رود.بی شک این کار مستلزم نوعی سطح بندی و اولویت بندی است،که موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می ده