مقاله بررسي مقاومت به شوري ارقام مختلف آفتابگردان در شرايط تنش شوري حاصل از کلرور سديم

ارد بخشی از متن مقاله بررسي مقاومت به شوري ارقام مختلف آفتابگردان در شرايط تنش شوري حاصل از کلرور سديم : محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): ساره رحیمی – دانش آموخته رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی و چکیده: در کشور ما آفتابگردان بعنوان یک زراعت تابستانه با دوره رشد و نمو نسبتا کوتاه در تناوب بعد از غلات پاییزه کشت م یشود مقاومت نسبی آفتابگردانی به شوری و خشکی چهار کربنه بودن توانایی تولید بالای آن درنواحی گرم و خشک و بالا بودن کارایی مصرف آب آن همگی باعث شده که بصورت گیاه مناسبی برای کشت درن واحی گرم و خشک که با محدودیت آب مواجه هستند محسوب گردد تنش شو

مقاله مقايسه نتايج آناليز دو بعدي و سه بعدي تراوش آب از سدهاي خاکي ساخته شده در دره هاي تنگ-مطالعه موردي سد هاله

از متن مقاله مقايسه نتايج آناليز دو بعدي و سه بعدي تراوش آب از سدهاي خاکي ساخته شده در دره هاي تنگ-مطالعه موردي سد هاله : تعداد صفحات:9 چکیده: در کشور ما آفتابگردان بعنوان یک زراعت تابستانه با دوره رشد و نمو نسبتا کوتاه در تناوب بعد از غلات پاییزه کشت م یشود مقاومت نسبی آفتابگردانی به شوری و خشکی چهار کربنه بودن توانایی تولید بالای آن درنواحی گرم و خشک و بالا بودن کارایی مصرف آب آن همگی باعث شده که بصورت گیاه مناسبی برای کشت درن واحی گرم و خشک که با محدودیت آب مواجه هستند محسوب گردد تنش شوری ممکن است اولین عامل تنش شیمیایی باشد که موجودات زنده در طول تکامل با آن مواجه شده اند اگر غلظت نمک به حدی باشد که باعث تقلیل پتانسیل آب به اندازه 0/05- تا 0/1- مگاپاسکال 0/5- تا

مقاله خسارات وارده بر سازه ها در اثر مؤلفه قائم زلزله و بررسي و مقايسه ضوابط استاندارد 2800 و مقررات Eurocode 8و NEHRP 2003 براي در نظر گرفتن اث رمولفه قائم زلزله

ارد بخشی از متن مقاله خسارات وارده بر سازه ها در اثر مؤلفه قائم زلزله و بررسي و مقايسه ضوابط استاندارد 2800 و مقررات Eurocode 8و NEHRP 2003 براي در نظر گرفتن اث رمولفه قائم زلزله : محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): ساره رحیمی – دانش آموخته رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی و چکیده: در کشور ما آفتابگردان بعنوان یک زراعت تابستانه با دوره رشد و نمو نسبتا کوتاه در تناوب بعد از غلات پاییزه کشت م یشود مقاومت نسبی آفتابگردانی به شوری و خشکی چهار کربنه بودن توانایی تولید بالای آن درنواحی گرم و خشک و بالا بودن کارایی مصرف آب آن همگی باعث شده که بصورت گیاه مناسبی برای کشت درن واحی گرم و خشک که با محدودیت آب مواجه هستند محسوب گردد تنش شو