بررسی خانه سینمای ایران

ن پروژه مطالعاتی•  فصل دوم : شناخت 2-1 شناخت سینما2-1-1 - سینما چیست ؟2-1-2- اختراع سینما2-2-1 فرهنگ ونمایش ونقش آن درایران2-2-2- تاریخ سینمای ایران 2-2-3 –  سینمای حال حاضر ایران2-2-3-1- نقدینگی2-2-3-2- مواد اولیه 2-2-3-3- نیروی انسانی 2-3- معماری وسینما 2-3-1- پیوند (وجه اشتراک معماری وسینما )2-3-2- نقد 2-3-4- بیانیه 2-3-3- الهام 2-4- بررسی چند نمونه خارجی وداخلی 2-4-1- 2-4-2-•  فصل سوم : ضوابط واستانداردها 3-1- ظرفیت سالن3-2 شکل واندازه تصویر پردازش3-3 پرده ها وتصویرپردازی3-4 لنزهای پردازش3-5 پوشش تصویر3-6 شیب کف وصندلی ها 3-7 شیب کف سالن نمایش تصویر3-8 فاصله گذاری ردیف ها وراهروها3-9 پرده

مقایسه تفاوت ویژگی های شخصیتی دانشجویان

ن پروژه مطالعاتی•  فصل دوم : شناخت 2-1 شناخت سینما2-1-1 - سینما چیست ؟2-1-2- اختراع سینما2-2-1 فرهنگ ونمایش ونقش آن درایران2-2-2- تاریخ سینمای ایران 2-2-3 –  سینمای حال حاضر ایران2-2-3-1- نقدینگی2-2-3-2- مواد اولیه 2-2-3-3- نیروی انسانی 2-3- معماری وسینما 2-3-1- پیوند (وجه اشتراک معماری وسینما )2-3-2- نقد 2-3-4- بیانیه 2-3-3- الهام 2-4- بررسی چند نمونه خارجی وداخلی 2-4-1- 2-4-2-•  فصل سوم : ضوابط واستانداردها 3-1- ظرفیت سالن3-2 شکل واندازه تصویر پردازش3-3 پرده ها وتصویرپردازی3-4 لنزهای پردازش3-5 پوشش تصویر3-6 شیب کف وصندلی ها 3-7 شیب کف سالن نمایش تصویر3-8 فاصله گذاری ردیف ها وراهروها3-9 پرده

بررسی وظایف عمومی مربیان

ن پروژه مطالعاتی•  فصل دوم : شناخت 2-1 شناخت سینما2-1-1 - سینما چیست ؟2-1-2- اختراع سینما2-2-1 فرهنگ ونمایش ونقش آن درایران2-2-2- تاریخ سینمای ایران 2-2-3 –  سینمای حال حاضر ایران2-2-3-1- نقدینگی2-2-3-2- مواد اولیه 2-2-3-3- نیروی انسانی 2-3- معماری وسینما 2-3-1- پیوند (وجه اشتراک معماری وسینما )2-3-2- نقد 2-3-4- بیانیه 2-3-3- الهام 2-4- بررسی چند نمونه خارجی وداخلی 2-4-1- 2-4-2-•  فصل سوم : ضوابط واستانداردها 3-1- ظرفیت سالن3-2 شکل واندازه تصویر پردازش3-3 پرده ها وتصویرپردازی3-4 لنزهای پردازش3-5 پوشش تصویر3-6 شیب کف وصندلی ها 3-7 شیب کف سالن نمایش تصویر3-8 فاصله گذاری ردیف ها وراهروها3-9 پرده