مقاله مقايسه روشهاي ارائه شده در مدلWMS در تعيين دبي حداکثر سيلاب در استان خوزستان وصحت سنجي روشهاي مذکور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه روشهاي ارائه شده در مدلWMS در تعيين دبي حداکثر سيلاب در استان خوزستان وصحت سنجي روشهاي مذکور :

های دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات:14

چکیده:

با توجه به اهمیت تعیین میزان سیلابهای حوضه های آبریز مختلف, در مطالعات منابع آب و با توجه به لزوم استفاده ازمدلهای جدید در تعیین پارامترها هیدروگراف سیلاب جا دارد جهت واسنجی این مدلها و تطبیق آنها با شرایط موجود در نقاط مختلف ایران مطالعاتی صورت پذیرد لذا در این مقاله روشهایTR55 ,TR-20 و روشHEC-1 موجود در مدلWMS برای تعیین دبی سیلاب حوضه ای واقع در استان خوزستان مورد استفاده قرار گرفت و نتایج آن با مقادیر تجربی و محاسبات دستی مورد مقایسه قرار گرفت نتایج نشان داد که استفاده از روش HEC-1 در مدلWMS بیشترین تطابق را با مقایر تجربی بدست آمده در شرایط استان خوزستان دارد.

لینک کمکی