مقاله مطالعه واکنش ارقام گوجه فرنگي به نماتد ريشه گرهيMeloidogyne incognita

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه واکنش ارقام گوجه فرنگي به نماتد ريشه گرهيMeloidogyne incognita :

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

الهام کمالی دهقان – دانشجوی فوق لیسانس گروه گیاهپزشکی, دانشگاه آزاد دامغان
آیت اله سعیدی زاده – استادیار گروه گیاهپزشکی, دانشکده علوم کشاورزی, دانشگاه شاهد
علی اسکندری – استادیار گروه گیاهپزشکی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه زنجان
وحید رهجو – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر, کرج

چکیده:

نماتدهای ریشه گرهی از مهمترین نماتدهای انگل ریشه گوجه فرنگی در جهان محسوب می شوند. در این آزمایش گیاهچه های شش برگی گوجه فرنگی رقم بانی بست, فلات, موبایل و والتر در بستری از 1000 گرم خاک لومی شنی سترون کشت شدند. آزمایش بر اساس طرح کاملاً تصادفی در 12 تیمار و چهار تکرار به صورت ذیل طراحی گردید: شاهد, نماتد 1000 لارو سن دو و نماتد 2000 لارو سن دو برای هر رقم. پس از گذشت 10 هفته از مایه زنی, تعداد گره, توده تخم در هر بوته و جمعیت نماتد در 100 گرم خاک بستر گیاه گردید. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان فعالیت نماتد از نظر تعداد گره و توده تخم در هر ریشه و نیز جمعیت نهایی نماتد در هر 100 گرم بستر, به ترتیب در ارقام والتر و موبایل بوده استp 0/05

لینک کمکی