مقاله بررسي روند تغييرات فلورايد آب رودخانه کارون در فرآيند تصفيه آب آشاميدني شهر اهواز در سال 1389

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي روند تغييرات فلورايد آب رودخانه کارون در فرآيند تصفيه آب آشاميدني شهر اهواز در سال 1389 :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

لیلا فارسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار دانشکده بهداشت_دکتری بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپ
زهرا رمضانی – استادیار_دانشکده داروسازی_دکتری شیمی تجزیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شا
کامبیز احمدی – استادیار گروه آمار_دکتری آمار کاربردی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ا

چکیده:

رودخانه کارون منبع اصلی تامین آب شرب شهر اهواز است. فلوراید از جمله یونهای محلول در آب است که درمقادیر کم وزیاد,سلامتی انسان ودیگرموجودات زنده را تحت تاثیر قرار می دهد. به دلیل اهمیت این ماده درسلامتی انسان وکنترل کیفیت آب آشامیدنی, میزان فلوراید درآب خام وآب آشامیدنی در شهر اهواز موردمطالعه قرارگرفت.در این مقاله که حاصل یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است ,کیفیت آب خام وآب آشامیدنی بررسی شد. بدین منظور تعداد 120 نمونه ازآب رودخانه و 120 نمونه از آب آشامیدنی ,از فروردین تاآذرماه 1389 به مدت 9ماه به صورت ماهیانه درظروف پلی اتیلن به حجم تقریبی یک لیترجمع آوری شد .فلوراید به روش SPADNS بادستگاه اسپکتروفتومتر مدل 5000 DR ساخت کشورآمریکا درطول موج mn580 دردامنه 2-0/2mg/l از ورودی وخروجی تصفیه خانه های آب شماره ی 1 و 2شهراهوازدرآزمایشگاه مورد آنالیزقرارگرفت .داده هابا استفاده ازآزمون ANOVA نرم افزار SPSS ورژن 17 موردتجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.میزان فلوراید تعیین شده در رودخانه کارون مقدارحداقل 0/29mg/L و حداکثر 0/4mg/l و میانگین 0/32mg/l در آب آشامیدنی حداقل 0/21mg/l و حداکثر 0/29mg/l و میانگین آن 0/26mg/l تعیین شد میزان فلوراید در آب آشامیدنی شهراهوازازمقدارپیشنهادی سازمان بهداشت جهانی EPA,EU واستاندارد 1053 ایران در آب آشامیدنی در دمای32/5-26/5 درجه سانتی گراد کمتر است .به نظر می رسدکه استفاده ازماده منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید درفرایند تصفیه آب درکاهش فلوراید نقش داشته است. درخصوص اهمیت ونقش فلوراید درسلامتی بدن,اگرچه منابع غذایی مختلف وخمیردندان ها حاوی فلوراید هستند, با توجه به گرمای هوای شهراهواز ونیازبیشتر به نوشیدن آب ,وهمچنین ذائقه مردم اهواز در خصوص مصرف چای وماهی ,که ازجمله منابع فلوراید هستند,به نظر میرسد که مقدار مورد نیاز این ماده دریافت می شود. اما جهت اطمینان خاطر,ضروری است که بیش از گذشته آموزش و اطلاع رسانی گسترده ای صورت گیرد تا مشارکت مردمی درخصوص تهیه سبد غذایی مناسب حاوی فلورایدودریافت مقدارمورد نیاز بدن درجهت پیشگیری وکاهش آثار کمبود این ماده انجام پذیرد

لینک کمکی