مقاله بررسي اثرات تگرگ بر عملکرد چغندر قند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثرات تگرگ بر عملکرد چغندر قند :

تعداد صفحات:14

چکیده:

تگرگ یکی از پدیده های زیانبخش جوی است که سالهاست پهنه کشاورزی را مورد تهدید و تهاجم قرار داده است دراین پژوهش اثرات این پدیده مخرب در طول دوره رشد چغندرقند و عکس العمل آن برصفات کمی و کیفی محصول شبیه سازی و مورد بررسی قرارگرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل با دو فاکتور در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی میاندواب اجرا گردید. مراحل مختلف رشد چغندرقند فاکتور A در چهار سطح شامل مرحله اول رشد از زمان پس از استقرار تا پوشش 10 درصد s1 مرحله دوم رشد از پوشش 10 درصد تا پوشش 70 تا 80 درصد سطح زمین s2 مرحله سوم رشد از انتهای مرحله دوم تا رسیدن گیاه S3 و مرحله چهارم رشد از انتهای مرحله سوم تا برداشت محصول S4 دردص خسارت تگرگ فاکتور B درچهار سطح شامل 25درصد I1 50 درصد I2 و 75 درصد I3 و 100 درصد I4 و تیماری به عنوان شاهد بدون خسارت تگرگ انتخاب شد و صفات مختلف کیفی و کمی چغندر قند برای هر تیمار اندازه گیری گردید.

لینک کمکی