مقاله بررسي اثرات تغييرات اقليمي بردبي در حوضه رودخانه آجي چاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثرات تغييرات اقليمي بردبي در حوضه رودخانه آجي چاي :

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

مرضیه اسمعیل پور – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تبریز
فائقه نیازی – دانشجوی دکتری منابع آب
نسیم فاضل مدرس – دانشجوی دکتری منابع آب
حامد مفید – دانش آموخته عمران آب

چکیده:

خصوصیات تغییر پارامترهای هیدرواقلیمی در حوضه رودخانه آجی چای براساس داده های دبی 5 ایستگاه هیدرومتری و داده های دما و بارش دو ایستگاه سینوپتیک سراب و تبریز مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. روش مورد استفاده جهت تحلیل تغییرات دبی همچنین روند تغییرات دما و بارش آزمون ناپارامتریک مان کندال می باشد جهتمحاسبه روند ابتدا ضرایب خودهمبستگی داده های مورد بررسی محاسبه شد و به دلیل اینکه ضرایب خودهمبستگی معنی دار نبودند برای کلیه داده های مورد بررسی از آزمون مان کندال مرسوم استفاده شد. نتایج نشان داد دبی در ایستگاه های مورد مطالعه به استثنای فصل بهار و تابستان ایستگاه نهند در سایر مقیاسهای ایستگاه های مورد مطالعه دارای روند کاهشی است بالاترین کاهش در ایستگاه بستان آباد و در فصل پاییز دیده می شود. روند دما در ایستگاه تبریز و سراب دارای روند افزایشی و روند بارش در هر دو ایستگاه سراب و تبریز دارای روند کاهشی میب اشد.

لینک کمکی