مقاله بهبود جستجو در شبکهي نظير به نظيرChord با استفاده از جدول کش مکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهبود جستجو در شبکهي نظير به نظيرChord با استفاده از جدول کش مکان :

تعداد صفحات:8

چکیده:

شبکههای نظیر به نظیر, یکسری شبکههای منطقی متشکل از گرههای مستقل هستند. این نوع شبکهها در بالای شبکههای فیزیکی تشکیل میشوند و از این جهت به آنها, شبکههای روئین نیز گفته میشود. وظیفهی اصلی شبکهی نظیر به نظیر, جستجوی کارآمد داده است؛با کلید مشخصی, گرهی که شئ متناظر را ذخیره کرده است, پیدا میشود. بسیاری از پروتکلهای روئین ساختاریافته, نظیر Chord برای ذخیرهی زوجهای کلید مقدار, از هش یکنواخت در جداول هش توزیعشده استفاده میکنند. این نوع هش, کلیدها را بطور یکنواخت و یکسان در میان گرههای شبکه توزیع میکند. جستجوی داده در یک شبکهیN گرهی, با احتمال بالا به O(logN) ایستگاه ارتباطی نیاز دارد . در این مقاله, در مورد سیستمChord و نحوهی انجام جستجو در آن صحبت میکنیم و روش پیشنهادی خود را برای بهبود محلیت جستجو بیان میکنیم.

لینک کمکی