مقاله معرفي انرژي هاي مورد نياز درکشاورزي و ارائه راهکارهاي عملي براي کاهش مصرف انرژي در کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله معرفي انرژي هاي مورد نياز درکشاورزي و ارائه راهکارهاي عملي براي کاهش مصرف انرژي در کشاورزي :

تعداد صفحات:9

چکیده:

کشاورزی و انرژی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند مصرف انرژی در کشاورزی به دلیل نیاز بشر به مواد غذایی بیشتر ناشی از رشد جمعیت هماند بخشهای دیگر رو به افزایش است کاهش مصرف انرژی خصوصا در عملیات انرژی بر درصورت ثابت ماندن تولید محصول باعث افزایش نسبت انرژی و ایجاد سیستم کشاورزی پایدار می شود در کشورهای د رحال توسعه که رشدکشاورزی مایه پیشبرد و رشد اقتصادی وخود کفایی می گردد مصرف انرژی از پارامترهای تاثیر گذا ردر تولید و سودآوری کشاورزی می باشد از این رو تحقیق حاضر به معرفی نهاده های انرژی مختلف در یک مزرعه سهم هریک از این نهادها در مصرف انرژی کل و ارائه راهکارهایی عملی برای کاهش مصرف انرژی در کشاورزی می پردازد.

لینک کمکی