مقاله ارزيابي توان محيط زيست حوزه آبريز کل مهران براي انتقال خط لوله با استفاده از GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي توان محيط زيست حوزه آبريز کل مهران براي انتقال خط لوله با استفاده از GIS :

تعداد صفحات:12

چکیده:

ارزیابی توان سرزمین به عنوان هسته مطالعات محیط زیست و به مشابه پیشگیری و حتی درمان بحران های زیست محیطی به شمار می رود. از این رو پیش از اجرای توسعه, تعیین توان سرزمین برای کاربریهای مختلف ضروری است. بخش اعظم انتقال خط لوله از حوزه آبریز کل مهران صورت می گیرد. که قسمت زیادی از حوزه آبریز, ارتفاعی کمتر از 1500 متر دارد. این حوضه در فرآیند توسعه صنعتی قرار دارد و ضروری است که قبل از هرگونه بارگذاری توسعه در آن مورد مطالعات توان سنجی محیطی قرار گیرد. در ارزیابی از روش Mc Harg, مدل اکولوژیکی متداول در ایران و ابزار GIS استفاده شده است. در قالب این فرآیند, ابتدا منابع منطقه (اکولوژیکی و اقتصادی _ اجتماعی)شناسایی گردید. سپس با تلفیق و رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی در سامانه Arc gis نقشه یگا نهای اکولوژیکی منطقه به همراه جدول ویژگیهای واحد, ایجاد و نسبت به ارزیابی توان منطقه اقدام و مناطق مستعد برای کاربری صنعتی مشخص گردید. نتایج نشان داد توان فیزیکی جهت انتقال گاز بر این اساس است که طبقه ی 1 با 76/27 درصد و طبقه ی 2 با مساحت 34/21 درصد و در نهایت طبقه ی 3 با 88/50 درصد را به خود اختصاص دادند. برای استقرار کاربری با توان 1 لازم است که تمام ویژگی های یگان تحت بررسی با مدل مورد نظر هم خوان باشد. لکن پیروی حتی یکی از مولفه های طبقه 3 در یک یگان کافی است که یگان مورد نظر برای استقرار کاربری نا مناسب معرفی کنیم

لینک کمکی