مقاله مطالعه و بررسي رفتار خمشي و برش پانچينگ دال هاي دو طرفه توخالي و مقايسه با دال توپر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه و بررسي رفتار خمشي و برش پانچينگ دال هاي دو طرفه توخالي و مقايسه با دال توپر :

تعداد صفحات:10

چکیده:

از جمله فن آوری های نوین در زمینه سبک سازی سازه ها , اجرای دال های بتنی سبک به طریق ایجاد حفره های کروی در هسته آنها می باشد, این سیستم که اصطلاحاً سقف بادکنکیBubble Deckنام دارد به دلیل ماهیت و مکانیزم انتقال بار (دو طرفه بودن) با سایر دالهای توخالی متفاوت است و می تواند جایگزین مناسبی برای دال های دوطرفه توپر باشد , در این مقاله نمونه هایی از دال های توخالی دوطرفه که نتایج آزمایشگاهی آنها در اختیار می باشد را به کمک نرم افزار المان محدودAbaqus) به صورت سه بعدی مدل سازی نموده و رفتار خمشی تغییرشکل, برش پانچینگ و مکانیزم شکست آن با رفتار و عملکرد نمونه های توپر توسط تحلیل غیرخطی مقایسه می شود. نتایج نشان می دهدکه مقاومت خمشی , خیز و مکانیزم شکست دال توخالی دو طرفه با دال توپر مشابه است ولی ظرفیت پانچینگ دال توخالی نسبت به دال توپر کاهش قابل ملاحظه ای دارد.

لینک کمکی