مقاله ارزيابي تراکمهايمختلف علفهاي هرز يولاف وحشي Avena ludoviciana و علف قناري Phalaris minor روي عملکرد و اجزاي عملکرد گندم رقم چمران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تراکمهايمختلف علفهاي هرز يولاف وحشي Avena ludoviciana و علف قناري Phalaris minor روي عملکرد و اجزاي عملکرد گندم رقم چمران :

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

عین اله حسامی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علی فرشیدی – مربی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد گندم رقم چمران در مقابل تاثیر یولاف وحشی Avena ludoviciana و علف قناریPhalaris minor به ترتیب با تراکمهای 0 تا 160 و 0 تا 80 بوته درمتر مربع آزمایشی در سال زراعی 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی واحد شوشتر انجام شد نتایج نشان داد علفهای هرز یولاف وحشی و علف قناری با تراکمهای مختلف تاثیر معنی داری روی ارتفاع بوته های گندم نداشتند یولاف وحشی با 20 بوته یا بیشتر درمتر مربع وزن هزاردانه و تعداد دانه درسنبله گندم را کاهش داد این علف هرز با تراکم بین 20 تا 160 بوته درمتر مربع به ترتیب باعث 18 تا 44 درصد کاهش عملکرد دانه گندم شد علف قناری با 20 تا 80 بوته درمترمربع سبب کاهش معنی دار وزن هزاردانه و 18 تا 19 درصد کاهش عملکرد دانه گندم گردید ولی تاثیری روی تعداد دانه در سنبله نداشت.

لینک کمکی