مقاله تضمين کيفيت سرويس در وبسرويسها مبتني بر سيستمهاي خبره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تضمين کيفيت سرويس در وبسرويسها مبتني بر سيستمهاي خبره :

تعداد صفحات:6

چکیده:

امروزه از و ب سرویسها جهت برقرا ر ی ارتباط بین نرم افزارها, در م ح یطهای ناهمگون استفاده م یشود. تضم ین ک یفیت سرو یس یکی از مباحث غ یرعملکردی وب سر و یسها است که تح ق یقات متعدد ی بر ر و ی آ ن انجام م یگیرد. با توجه به تعدد س یستمها یی که به همدیگر متصل م یشوند و با در نظر گرفتن منابع مشترک س یستم, در صور ت یکه مکا نیزم کنترل ورو د در س ی ستم انجام نشود, سیستم میتواند با مشکل ازدحام مواجه شود. در این مقاله جهت حل این مشکل مکانیزمی برای کنترل ورود سیستم ارائه میشود. در این تکن یک ابتدا م یزان مصرف منابع و مدت زمان اجرا ئی هر و ب سرویس, ارز یابی شده و سپس با د ر یافت هر درخواست, عملکرد وب سرویس بررس ی شده و به عنوان داد ه های آموزش ی س یستم ذخ یره م یشود. در صورت یکه وب سرو یس نتواند در زمان تعیین شده به ما پاسخ د ه د, سیستم متوجه م یشود که احتمالا ازدحام رخ داده اس ت . لذا الگور یتمی مبتن ی بر روش بیزی ساده بر ای کنترل ورود س یستم ارائه م یشود. مکانیزم کنترل ورود , با توجه به وض ع یت فعل ی س یستم و داد ه های آموزش ی, تشخ یص م یدهد که چه پاسخ ی به درخواست کننده سر و یس, با ید صادر کند تا س یستم دچار ازدحام نشو د . در نت یجه با استفاده از این روش, میتوان از ایجاد مشکل ازدحام در سیستمهای نرمافزاری جلوگیری کرد.

لینک کمکی