مقاله ارزيابي تحمل به تنش خشکي در ژنوتيپ هاي گندم نان زمستانه و بينابين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تحمل به تنش خشکي در ژنوتيپ هاي گندم نان زمستانه و بينابين :

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

مرتضی عسکر – فرهیخته ی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و عضو باشگاه پژوهشگران جوان شعبه
محمدرضا داداشی – استادیار اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

به منظور بررسی واکنش ژنوتیپ های گندم نان نسبت به تنش خشکی پس از مرحله ی گل دهی و تعیین ژنوتیپ های متحمل به خشکی این آزمایش با 18 ژنوتیپ گندم نان در قالب طرح اماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط نرمال و تنش خشکی در ایستگاههای کرج , اراک مشهد و میاندوآب به مورد اجرا درآمد ارزیابی ژنوتیپ ها ازنظر تحمل به خشکی با استفاده از شاخصهای تحمل به تنش STI, حساسیت به تنش sSI , تحمل TOL میانگین بهره وری MP و میانگین هندسی GMP و همچنین میانگین رتبه R و انحراف معیار رتبه SDR شاخصهای یاد شده برای کلیه ژنوتیپ ها انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب صفت عملکرد دانه نشان داد کهاثر ژنوتیپ و اثر متقابل سه جانبه سال × مکان × ژنوتیپ در شرایط تنش خشکی و اثر متقابل سال × مکان در هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی معنی دار بود.

لینک کمکی