مقاله بهينه سازي آب و خاک مناطق تحت تاثير گنبدنمکي با کاشت گياهان هالوفيت مطالعه موردي: گنبد نمکي کرسياه شهرستان داراب

ارد بخشی از متن مقاله بهينه سازي آب و خاک مناطق تحت تاثير گنبدنمکي با کاشت گياهان هالوفيت مطالعه موردي: گنبد نمکي کرسياه شهرستان داراب : محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): فریده کمانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارسمجید شریفی تهران – دانشگاه شهرکردمحمدرضا هادی – اشکان کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء چکیده: گنبدهای نمکی هرساله حجم قابل توجهی از املاح را به سطح زمین می آورند که تحت تاثیر عوامل مختلف فرسایش یافته و از طریق آب و یا باد وارد اراضی پایین دست می شوند حاصل این فرایند می تواند شوری اراضی حاصلخیز تخریب منابع آب زیرزمینی تضعیف پوشش گیاهی و نهایتا گسترش اراضی شور و بیابانی است هدف از انجام این تحق

زندگینامه دكتر مصدق

ارد بخشی از متن زندگینامه دكتر مصدق : محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): فریده کمانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارسمجید شریفی تهران – دانشگاه شهرکردمحمدرضا هادی – اشکان کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء چکیده: گنبدهای نمکی هرساله حجم قابل توجهی از املاح را به سطح زمین می آورند که تحت تاثیر عوامل مختلف فرسایش یافته و از طریق آب و یا باد وارد اراضی پایین دست می شوند حاصل این فرایند می تواند شوری اراضی حاصلخیز تخریب منابع آب زیرزمینی تضعیف پوشش گیاهی و نهایتا گسترش اراضی شور و بیابانی است هدف از انجام این تحق

مقاله ايجادشبکه امن شهري رهيافتي جهت کاهش آسيب پذيري در مواقع بحران مطالعه موردي: کلانشهر تهران

ارد بخشی از متن مقاله ايجادشبکه امن شهري رهيافتي جهت کاهش آسيب پذيري در مواقع بحران مطالعه موردي: کلانشهر تهران : محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): فریده کمانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارسمجید شریفی تهران – دانشگاه شهرکردمحمدرضا هادی – اشکان کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء چکیده: گنبدهای نمکی هرساله حجم قابل توجهی از املاح را به سطح زمین می آورند که تحت تاثیر عوامل مختلف فرسایش یافته و از طریق آب و یا باد وارد اراضی پایین دست می شوند حاصل این فرایند می تواند شوری اراضی حاصلخیز تخریب منابع آب زیرزمینی تضعیف پوشش گیاهی و نهایتا گسترش اراضی شور و بیابانی است هدف از انجام این تحق