مقاله الگوي الگوريتم هافمن با ارتفاع درخت محدود

ارد بخشی از متن مقاله الگوي الگوريتم هافمن با ارتفاع درخت محدود : محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): احمد جلایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدسمحمد فیروزمند – عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران چکیده: الگوریتم هافمن با ایجاد یک درخت دو دویی که از پایین به بالا ساخته می شود این الگوریتم برای فشرده سازی مورد استفاده قرار میگیرد درخت درتولید کد – کلمه کوتاه تر موثر است در مواقعی که متن مورد نظر دامنه اطلاعات وسیعی داشته باشد مانند تصاویر این درخت با افزایش ارتفاع درخت کد – کلمه طولانی ایجاد می

مقاله بررسي اثر آرايش شمعهاي مايل و قائم در گروه شمع تحت بارگذاري جانبي

ارد بخشی از متن مقاله بررسي اثر آرايش شمعهاي مايل و قائم در گروه شمع تحت بارگذاري جانبي : محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): احمد جلایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدسمحمد فیروزمند – عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران چکیده: الگوریتم هافمن با ایجاد یک درخت دو دویی که از پایین به بالا ساخته می شود این الگوریتم برای فشرده سازی مورد استفاده قرار میگیرد درخت درتولید کد – کلمه کوتاه تر موثر است در مواقعی که متن مورد نظر دامنه اطلاعات وسیعی داشته باشد مانند تصاویر این درخت با افزایش ارتفاع درخت کد – کلمه طولانی ایجاد می

مقاله نقش آموزش مردم محلي و کشاورزان درمقابله با تغييرات اقليمي و پديده خشکسالي

ارد بخشی از متن مقاله نقش آموزش مردم محلي و کشاورزان درمقابله با تغييرات اقليمي و پديده خشکسالي : محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): احمد جلایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدسمحمد فیروزمند – عضو هیئت علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران چکیده: الگوریتم هافمن با ایجاد یک درخت دو دویی که از پایین به بالا ساخته می شود این الگوریتم برای فشرده سازی مورد استفاده قرار میگیرد درخت درتولید کد – کلمه کوتاه تر موثر است در مواقعی که متن مورد نظر دامنه اطلاعات وسیعی داشته باشد مانند تصاویر این درخت با افزایش ارتفاع درخت کد – کلمه طولانی ایجاد می