پروژه طراحی وب سایت

sp;  1بانک اطلاعاتی وب سایت     4صفحات وب سایت     8کد برنامه     11خلاصه     40منابع      41چکیده :این سایت امكانی است برای در اختیار گذاشتن كتابها در دسترس عموم تا بتوانند از این طریق به اطلاعات خود افزوده و نتیجه مطلوب را از مطالعه آنها بگیرند.بطور كلی سایت برای دریافت كتابها برنامه ریزی شده است همچنین امكان قرار دادن فایل را برای كاربران فراهم نموده است كه برای این كار بازدید كنندگان باید عضو سایت باشند . امكانات زیر برای طراحی سایت نظر قرار گرفته است . بخش كاربری :-    بخشی از سایت  مربوط به لینك های سا

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

sp;  1بانک اطلاعاتی وب سایت     4صفحات وب سایت     8کد برنامه     11خلاصه     40منابع      41چکیده :این سایت امكانی است برای در اختیار گذاشتن كتابها در دسترس عموم تا بتوانند از این طریق به اطلاعات خود افزوده و نتیجه مطلوب را از مطالعه آنها بگیرند.بطور كلی سایت برای دریافت كتابها برنامه ریزی شده است همچنین امكان قرار دادن فایل را برای كاربران فراهم نموده است كه برای این كار بازدید كنندگان باید عضو سایت باشند . امكانات زیر برای طراحی سایت نظر قرار گرفته است . بخش كاربری :-    بخشی از سایت  مربوط به لینك های سا

مقاله اثرات تغذيه اي عصاره الکلي بره موم جمع آوري شده از کندوهاي زنبور عسل اروميه بر رشد ماهي قزل آلاي رنگين کمان Oncorhynchus mykiss

sp;  1بانک اطلاعاتی وب سایت     4صفحات وب سایت     8کد برنامه     11خلاصه     40منابع      41چکیده :این سایت امكانی است برای در اختیار گذاشتن كتابها در دسترس عموم تا بتوانند از این طریق به اطلاعات خود افزوده و نتیجه مطلوب را از مطالعه آنها بگیرند.بطور كلی سایت برای دریافت كتابها برنامه ریزی شده است همچنین امكان قرار دادن فایل را برای كاربران فراهم نموده است كه برای این كار بازدید كنندگان باید عضو سایت باشند . امكانات زیر برای طراحی سایت نظر قرار گرفته است . بخش كاربری :-    بخشی از سایت  مربوط به لینك های سا