بررسی رابطه بین سلامت روانی و ویژگی های شخصیتی در بین دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 بررسی رابطه بین سلامت روانی و ویژگی های شخصیتی در بین دانش آموزان دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین سلامت روانی و ویژگی های شخصیتی در بین دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بررسی رابط? ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان روستای عمید آباد


فهرست مطالب

چکیده                                            ز
تقدیروتشکر                                        و
تقدیم به                                            ه
فصل اول(کلیات پژوهش)                                1
مقدمه                                            2
بیان مسئله                                        4
ضرورت واهمیت تحقیق                                    6
اهداف تحقیق                                        8
فرضیه های تحقیق                                    8
متغیرهای تحقیق                                        8
تعاریف نظری                                        8
تعاریف عملیاتی                                        9
فصل دوم(پیشینه پژوهش)                                10
شخصیت ومفهوم آن                                    11
ضرورت مطالعه وشناخت شخصیت                                13
نظریه های شخصیت(شخصیت ورویکرد روانکاوی)                        14
نظریه تحلیلی یونگ                                    15
نظریه پویایی روانی –اجتماعی                                16
نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان                            18
نظریه اسلام درباره شخصیت انسان                                20
الگوی شخصیت                                        21
پایداری شخصیت                                    22
تغییردرشخصیت                                        23
شخصیت سالم                                        24
ساختارشخصیت                                        26
همسانی شخصیت                                    29
تعریف سلامت روانی                                    30
تاریخچه سلامت روانی                                    30
کلیدسلامت روانی                                    32
چرابایددرموردسلامت روانی بدانیم؟                            32
اعتمادبه نفس,کلیدسلامت روانی                                33
نظریه های سلامت روانی                                    34
1-الگوی گوردون آلپورت                                34
2-الگوی کارل راجرز                                    35
3- الگوی کارل گوستاو یونگ                                35
4-الگوی ویکتورفرانکل                                    36
5- الگوی اریش فروم                                    36
6-الگوی آبراهام مزلو                                    37
7-الگوی فریتس پرلز                                    38
تحقیقات انجام شده درزمینه سلامت روان وویژگی های شخصیتی                38
فصل(روش تحقیق)                                    42
روش تحقیق                                        43
جمعیت هدف                                        43
روش نمونه برداری وتعدادآنها                                43
ابزاراندازه گیری                                        43
روش جمع آوری داده ها                                    49
فصل چهارم(تجزیه وتحلیل آماری)                            50
تجزیه وتحلیل آماری                                    51
جدول1-4نمرات ویژگی های شخصیت وسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان    53
جدول شماره 2-4محاسبه ضریب همبستگی از راه اعدادخام(دختران)            55
جدول 3-4 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان            57
جدول 4-4 مرات ویژگی های شخصیت وسلامت روان دانش آموزان پسرمقطع سوم دبیرستان                    58
جدول 5-4 محاسبه ضریب همبستگی ازراه اعدادخام(پسران)            60
جدول 6-4 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان ویژگیهای شخصیتی دانش آموزانپسرمقطع سوم دبیرستان                                    62
جدول 7-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی                          64
جدول8-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی                    66
جدول9-4محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی                    68
چدول شماره 10-4 نمرات سلامت روان دانش آموزان دختر وپسرمقطع سوم دبیرستان                    69
جدول شماره 11-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی                72
فصل پنجم (بحث ونتیجه گیری)                                73
بحث ونتیجه گیری                                    74
محدودیتهای تحقیق                                    76
پیشنهادات پژوهش                                    76
منابع ومآخذ                                        77
پیوست الف- پرسشنامه تست شخصیتی فارسی NEO(کامل)(79
پیوست ب- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)99چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزانت مقطع دوم متوسطه انجام شد.نمونه موردمطالعه پژوهش حاضر 80 نفر(40دخترو40پسر)بودکه ازدانش آموزان مقطع متوسطه  به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزارمورداستفاده دراین تحقیق پرسشنامه شخصیتی نئووپرسشنامه سلامت روان بودکه پس ازجمع آوری اطلاعات فرضیه های چهارگانه تحقیق بااستفاده ازروش آماری ضریب همبستگی پیرسون وآزمون T موردآزمون قرارگرفت ونتیجه نشان دادکه بین ویژگی شخصیتی روان نژندی ,برونگرایی,دلپذیربودن وسلامت روان رابطه معناداری وجود ندارد.همچنین نتیجه تحقیق نشان دادکه بین سلامت روانی دختران وپسران تفاوت معناداری وجود ندارد.
 

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
      شخصیت(Personality)شامل کل وجود فرداست و وضع عمومی بدن ,مهارتها,رغبت ها,امیدها,وضع ظاهر,احساسات وهیجانها,عادتها,هوش,خصوصیات اخلاقی,فعالیت ,معتقدات وافکار فردرادربرمی گیرد.شخصیت شامل آنچه فردامروزه هست وآنچه امیدواراست بشود    می باشد.پس هرصفتی که فردرا ازافراددیگرمتمایزمی کندجنبه ای ازشخصیت اوراتشکیل     می دهدکه ممکن است این صفت ازصفتهای بدنی باشدمانند نیرو,چاقی,لاغری,زیبایی,زشتی,و..... یاذهنی مانندهوش,استعداد,نوع افکار وعقایدو.... یاهیجانی وعاطفی مانندترسویی وبی باکی,عصبانیت وآرام بودن ,ویااخلاقی مانندراستگویی ,دروغگویی ,سهل انگاری وهمچنین ممکن است این صفت ,موروثی باشدمانندقد,رنگ پوست,رنگ موی سر,یااکتسابی مانندگرایش هاومعتقدات دینی وسیاسی وبنابراین ,می توان گفت :شخصت هرفردکل خصایص بدنی,ذهنی وعاطفی و اجتماعی واخلاقی – اعم ازموروثی و اکتسابی – هستندکه او رابطور آشکار ازدیگران مشخص می کند.
      شخصیت ایستا(static)نیست بلکه پویا(dynamic)یاپیوسته درحال تغییراست.وقتی ازشخصیت فردسخن می گوییم به یکتاوبی نظیربودن اوتوجه داریم زیرا دوفردهم شخصیت نمی توان یافت.درواقع,شخصیت فردهمان است که باضمیر«من»یاکلمه«خود»(self) ازآن تعبیرمی کندومنظورشناخت شخصیت فرد,شناخت ترکیب وسازمان رفتاراوبه صورت تمامی وکلّیت است(شعائری نژاد,1374).
روانپزشکان فردی راازنظر روانی سالم می دانندکه تعادل بین رفتارها وکنترل او درمواجه بامشکلات اجتماعی وجود داشته باشد.از این دیدگاه انسان ورفتارهای اودرمجموع یک سیستم درنظرگرفته می شود.که براساس کیفیات تاثیروتأثر متقابل عمل می کنند.بااین دید سیستمیک ملاحظه می شودکه چگونه عوامل متنوع زیستی انسان برعوامل روانی اجتماعی اوتاثیرگذاشته وبالعکس ازآن اثرمی پذیرد. به عبارت دیگر دربهداشت وتعادل روانی انسان به تنهایی مطرح نیست بلکه آنچه موردبحث قرارمی گیرد پدیده هایی است که دراطراف اووجود داردوبرجمع سیستم ونظام اوتاثیرمی گذارندوازآن متأثرمی شوند.پس ازدیدروانپزشکی سلامتی عبارت است ازتعادل درفعالیت های زیستی,روانی,واجتماعی افراد که انسان ازاین تعادل سیستمیک وساختار های سالم خودبرای سرکوب کردن وتحت کنترل درآوردن بیماری استفاده می کند.روانکاوان وطرفداران فرضیه های روانکاوی (روان تحلیلی)ازشخصیت ایده آل صحبت می کنندو«من » رامیانجی بین خواسته های «نهاد » وکنترل و مؤاخذه «فوق من » می دانندوبهنجاری رامیانجیگری صحیح ومنطقی بین دوقدرت«نهاد»و«ابرمن»می دانند- روانکاوان به مراحل مختلف رشد روانی وعملکردصحیح وخالی ازتعارض الگو,استفاده ازمکانیسم های دفاعی سازنده درضربه ها وفشارهای شدید را دلیل برسلامت وتعادل روان می دانند.کارهای اریکسن  وهارتمن  نیزبه منظورتأیید این نظریه است(میلانی فر,1376).

لینک کمکی