مقاله بررسي شاخص برداشت ارقام گياه دارويي سياه دانه در تراکم و آرايش هاي مختلف کاشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي شاخص برداشت ارقام گياه دارويي سياه دانه در تراکم و آرايش هاي مختلف کاشت :

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

بهناز عبدالرحیمی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی خوی
عبداله حسن زاده قورت تپه – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غ
ناصر حسینی – دانشجویکارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

آزمایش در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه ساعتلوی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی بصورت فاکتوریل سه عاملی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار دردوم اردیبهشت ماه سال 1388 اجرا شد دراین ازمایش فاکتور اول A شامل فاصله ردیف کاشت در دو سطح 20 و 40 سانتی متر فاکتور دوم B شامل فاصله بوته در سه سطح 2 ,4 و 6 سانتی متر و فاکتور سوم C شامل ارقام بافت, بوکان و اربیل عراق بود نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته وزن ساقه وزن برگ عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در رقم بافت تولید شد عملکرد بیولوژیک در فاصله ردیف 20 سانتی متر برابر 2449/2 و در فاصله بوته 2 سانتی متر برابر 2869/0 و در رقم بافت 2624/1 کیلوگرم درهکتار نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود.

لینک کمکی