مقاله بررسي محلول پاشي عصاره جلب دريايي مارمارين بررويعملکرد و اجزاي عملکرد کشت دوم ارقام کرچک در منطقه آذربايجان غربي اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي محلول پاشي عصاره جلب دريايي مارمارين بررويعملکرد و اجزاي عملکرد کشت دوم ارقام کرچک در منطقه آذربايجان غربي اروميه :

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

محمدرضا سلامت بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
احمد توبه – استادیار گروه زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلیپوری – استادیار گروه زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
عبداله حسن زاده قورت تپه – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آ.غ

چکیده:

معرفی گونه های جدید و اعمال مدیریت ابداعی در مناطق مختلف یکی از راه کارها در جهت به حداقل رساندن اثرات تغییر اقلیم در تولیدات کشاورزی می تواند باشد در این راستا آزمایشی در سال 89 در ایستگاه تحقیقاتی جهاد کشاورزی واقع در 30 کیلومتری ارومیه بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد فاکتورها شامل نوع رقم v1 V: رقم اراکی و v2: رقم تفرشی و فاکتور مرحله محلول پاشی کود مارمارین P شامل محلول پاشی در مرحله گلدهی خوشه اصلی p1, محلول پاشی در مرحله گلدهی خوشه اصلیو گلدهی خوشه فرعی p2 محلول پاشی در مرحله گلدهی خوشه اصلی + گلدهی خوشه فرعی و پرشدن دانه خوشه فرعی p3 و تیمار بدون محلول پاشی p3 به عنوان شاهد بود. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه در فاکتور نوع رقم مربوط به رقم تفرشی 2308/87 کیلوگرمدره کتار بود

لینک کمکی