مقاله پهنه بندي آلودگي خاک به واناديوم با استفاده از GIS و زمين آمار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پهنه بندي آلودگي خاک به واناديوم با استفاده از GIS و زمين آمار :

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

امین گلشاهی – کارشناسی ارشد محیط زیست,عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلام
علیرضا سفیانیان – استادیار گروه محیط زیست,دانشکده منابع طبیعی,دانشگاه صنعتی اصفهان
نورالله میر غفاری – استادیار گروه محیط زیست,دانشکده منابع طبیعی,دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید افیونی – استاد گروه خاک شناسی,دانشکده کشاورزی,دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این مطالعه در محدودهای از قسمتهای مرکزی استان همدان به مساحت حدود 7676 کیلومترمربع انجام شد. هدف از این تحقیق, تعیین میزان دقت و اعتبار نقشههای تولید شده پراکنش وانادیوم خاک با تعداد نمونههای مختلف و بررسی وضعیت آلودگی این فلز براساس نقشهی دارای بالاترین میزان دقت میباشد تعداد 150 نمونه از خاک سطحی20-0 سانتیمتر) با استفاده از روش سیستماتیکتصادفی انتخاب و غلظت کل وانادیوم آنها اندازهگیری شد. از 150 نمونه (با فاصله شبکههای 2/5 , 5 و 10 کیلومتر تعداد 100 نمونه (با فاصله شبکههای 5 و 10 کیلومتر) و 50 نمونه ( با فاصله شبکههای 10 کیلومتر) انتخاب و نقشههای توزیع غلظت وانادیوم برای هر سه گروه داده با استفاده از کریجینگ گسسته و مدلهای کروی و نمایی تهیه گردید. در نهایت دقت و اعتبار نقشهها با یکدیگر مقایسه شد. کمترین مقدار خطای میانگین 0/056- مربوط به تعداد 100 نمونه و مدل نمایی بود و مقادیر خطای مجذور میانیگن از 50 به 150 نمونه کاهش مییافت. بیشترین مقدار خطای قدرمطلق میانگین15/73 مربوط به 50 نمونه و مدل کروی می باشد اما مقدار این خطا برای 100 نمونه (مدل نمایی, 13/46) و 150 نمونه (مدل نمایی,13/33 بسیار نزدیک به هم بود. به نظر میرسد که با درنظر گرفتن هزینهها, تعداد نمونههای مناسب برای نقشهسازی در مطالعات کلان آلودگی خاک, 100 نقطه (با فاصله شبکههای بین 5 تا 10 کیلومتر) باشد. رویهم گذاری نقشههای توزیع غلظت وانادیوم و زمینشناسی و کاربری اراضی نشان داد که بالا بودن غلظت این فلز در منطقه مورد مطالعه منشأ زمینشناسی دارد

لینک کمکی