مقاله ارزيابي تحمل به شوري لاين هاي جو با استفاده از شاخصهاي تحمل به تنش در استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تحمل به شوري لاين هاي جو با استفاده از شاخصهاي تحمل به تنش در استان گلستان :

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

محمدرضا داداشی – استادیار اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
عادل بهزاد – دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
مرتضی عسکر – فرهیخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

شوری در مقایسه با سایر تنشها رشد گیاهان را در مقیاس وسیع تری محدود می کند و افزایش تحمل به شوری از طریق برنامه های مدون به نژادی د رافزایش راندمان محصول نقش عمده ای داشته است لذا انتخاب روشهای مناسب به نژادی برای دستیابی ارقام متحمل به تنش شوری ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق به منظور ارزیابی تحمل به شوری خاک در جو 10 لاین پیشرفته در 4 تکرار به صورت دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سال زراعی 86-85 کشت شدند یک آزمایش به عنوان محیط بدون تنش و آزمایش دیگر به عنوان محیط دارای تنش شوری در نظر گرفته شد با استفاده ازعملکرد دانه در شرایط بدون تنش Yp و تنش شوری Ys شاخصهای تحمل به تنش STI تحمل TOL حساسیت به تنش SSI متوسط محصول دهی MP و متوسط محصولدهی ه ندسی GMP محاسبه گردید. با توجه به همبستگی مثبت و معنی دار عملکرد دانه در شرایط بدون تنش و تنش شوری شاخصهای STI و GMP ,MP به عنوان بهترین شاخصها انتخاب شدند.

لینک کمکی